Khóa học dài hạn

Khóa học giám đốc toàn diện tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 14/12/2019

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Giá ưu đãi: 26.800.000đ 20.000.000đ

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 30/11/2019

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Giá ưu đãi: 22.800.000đ 16.000.000đ

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 18/12/2019

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 23/11/2019

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc nhân sự chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 29/11/2019

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc marketing chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 27/11/2019

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc sản xuất chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 28/03/2020

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc toàn diện tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 10/05/2020

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Giá ưu đãi: 26.800.000đ 20.000.000đ

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 25/12/2019

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Giá ưu đãi: 22.800.000đ 16.000.000đ

Khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 16/12/2019

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc nhân sự chuyên nghiệp tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 15/11/2019

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 08/01/2020

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Giá ưu đãi: 18.800.000đ 14.000.000đ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TUYỂN SINH

Mrs. Vân Anh      0936 304 858
0936 304 858
ntvanh175@gmail.com

Khóa học nổi bật

Khóa học giám đốc toàn diện tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 26.800.000đ 20.000.000đ

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 22.800.000đ 16.000.000đ

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ