Khóa học ngắn hạn

Khóa Học Kỹ năng bán hàng qua điện thoại tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 03/04/2020

Thời gian đào tạo: 02 buổi

Giá ưu đãi: 1.800.000đ 1.200.000đ

Khóa Học Kỹ năng bán hàng hiệu quả tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 16/03/2020

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 2.600.000đ 2.000.000đ

Khóa Học Tài chính dành cho Lãnh đạo tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 25/11/2019

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 2.600.000đ 2.000.000đ

Khóa Học Kỹ năng Thuyết trình chuyên nghiệp tai TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 30/03/2020

Thời gian đào tạo: 06 buổi

Giá ưu đãi: 4.200.000đ 3.200.000đ

Khóa Học Kỹ năng chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nại tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 07/03/2020

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 2.600.000đ 2.200.000đ

Khóa Học Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 09/05/2020

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 3.800.000đ 3.000.000đ

Khóa Học Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống cửa hàng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 11/04/2020

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 4.800.000đ 4.000.000đ

Khóa Học Phân tích Báo cáo Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 18/10/2019

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 2.600.000đ 2.000.000đ

Khóa Học Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 17/02/2020

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 3.200.000đ 2.000.000đ

Khóa Học Kỹ năng giao tiếp hiệu quả tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 28/03/2020

Thời gian đào tạo: 02 buổi

Giá ưu đãi: 1.800.000đ 1.200.000đ

Khóa Học Kỹ năng bán hàng qua điện thoại tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 02/12/2019

Thời gian đào tạo: 04 buổi

Giá ưu đãi: 2.600.000đ 2.000.000đ

Khóa Học Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 21/11/2019

Thời gian đào tạo: 02 buổi

Giá ưu đãi: 2.600.000đ 2.000.000đ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TUYỂN SINH

Mrs. Vân Anh      0936 304 858
0936 304 858
ntvanh175@gmail.com

Khóa học nổi bật

Khóa học giám đốc toàn diện tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 26.800.000đ 20.000.000đ

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 22.800.000đ 16.000.000đ

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ